Samenwerken

Samenwerken


Wij vinden betrokkenheid van de ouders en verzorgers bij onze scholen belangrijk. We willen de handen ineenslaan om kinderen maximaal te ondersteunen bij het leer- en ontwikkelproces. School en ouders zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van kinderen tot actieve wereldburgers. Wel onderstrepen we dat ouders en school een eigen specifieke verantwoordelijkheid hebben.

Samenwerking met andere partijen
Naast ouders zien we ook de voorschoolse voorzieningen, het voortgezet onderwijs, het samenwerkingsverband passend onderwijs, de jeugdzorg enz. als samenwerkingspartners. Van belang vinden we een doorgaande ontwikkelingslijn: van voorschool naar (uiteindelijk) maatschappij. Samen met anderen willen we daaraan een bijdrage leveren. We nemen actief deel aan gemeentebreed overleg, periodiek vindt overleg plaats met andere schooldirecteuren en andere schoolbesturen.