Passend onderwijs

Passend onderwijs


Onze scholen staan open voor alle leerlingen die aangemeld worden, tenzij in het schoolondersteuningsprofiel vastgelegd is, dat een kind - door een zeer specifieke behoefte - niet geplaatst kan worden. Alle scholen hebben in het kader van passend onderwijs een ondersteuningsprofiel waarin staat welke ondersteuning van de school mag worden verwacht. Aan de hand van de profielen kan ook getoetst worden of de school aanvullingen nodig heeft om een bepaalde leerling een passend onderwijsarrangement aan te kunnen bieden. Kinderen die niet of moeilijk mee kunnen komen in het regulier onderwijs of zeer moeilijk leren door een verstandelijke of lichamelijke beperking, kunnen terecht bij scholen voor speciaal onderwijs.

Samenwerkingsverband passend onderwijs
Het bestuur van Openbaar Onderwijs Westerwolde neemt deel aan het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 20.01, sub regio Zuidoost-Groningen. Samen met andere schoolbesturen zijn afspraken gemaakt over de begeleiding en ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden en over welke leerlingen een plek kunnen krijgen in het speciaal (basis)onderwijs. Door de samenwerking wordt gestreefd naar: ‘voor ieder kind een passend aanbod’.