Inschrijven

Inschrijven


Ouders en verzorgers moeten hun leerplichtige kinderen inschrijven op een school. De kinderen moeten ook echt naar die school gaan. Dit geldt ook voor kinderen met een andere nationaliteit en nieuwkomers (asielzoekers en vreemdelingen). Deze afspraken staan in de Leerplichtwet.
Met ouders en verzorgers die voor het eerst kinderen aanmelden bij één van onze scholen, wordt een kennismakingsgesprek gehouden. Tijdens dit gesprek worden de ouders of verzorgers geïnformeerd over de gang van zaken, vragen beantwoord en wordt een rondleiding door de school geboden. Ook worden dan afspraken gemaakt over wanneer uw kind alvast naar school mag om te wennen.

Grenzen aan toelating
Artikel 46 van de Wet op Primair Onderwijs bepaalt dat openbare scholen “toegankelijk zijn voor alle kinderen zonder onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing”. Dit betekent dat het openbaar onderwijs algemeen toegankelijk is. Het betekent echter niet dat altijd alle kinderen moeten worden toegelaten. In uitzonderlijke situaties kan het bevoegd gezag besluiten een leerling niet toe te laten. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een te verwachten ernstige verstoring van de rust of veiligheid op school of als de school de vereiste zorg niet kan bieden. Nadere informatie hierover staat beschreven in het schoolondersteuningsprofiel van de school.