Bestuur

Bestuur


Het college van burgemeester en wethouders, het bevoegd gezag, oefent alle taken en bevoegdheden uit die haar bij of op grond van de wet toekomen. De afdeling Samenleving neemt een belangrijke plek in ten aanzien van beleidsontwikkeling en beleidsadvisering. Zij ondersteunen het college van burgemeester en wethouders en verwerken de door het college vastgestelde kaders.

Bestuurs- en organisatiereglement


In het bestuurs- en organisatiereglement wordt uiteengezet hoe de functiescheiding tussen bestuur en intern toezicht bij Openbaar Onderwijs Westerwolde wordt vormgegeven. Dit reglement geeft ook de taken en werkwijze van de directies en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad weer. Het bevoegd gezag draagt hiermee zorg voor goed bestuurde scholen. Hierbij wordt gestreefd naar de code Goed Bestuur zoveel als redelijkerwijs mogelijk toe te passen en te borgen.

Klik hier voor inzage in onze documenten